Hlídání dětí

Pravidla poskytování služby krátkodobého hlídání dětí v DC

1. Místo a čas poskytování služby:

 • Služba bude poskytována: Dětské hřiště Bambino
 • Pravidelná provozní doba:  Pondělí – Pátek  07.00 – 19.00 hod
 • Po domluvě možnost individuálního hlídání.
 • Nepravidelná provozní doba:  doprovodná služba v rámci jiných aktivit Centra (vzdělávací semináře, apod.).

2. Hlídány budou děti, splňující tyto podmínky:

 • Věk 3 – 12 let
 • Dítě bude zdravé, způsobilé k návštěvě dětského Centra

3. Základní informace a podmínky poskytování služby:

 • Služba bude poskytována za úplatu dle platného ceníku, rodiče zajistí stravu, pitný režim popř. hyg. pomůcky (plenky)
 • Maximální kapacita je 6 dětí najednou
 • Službu je lepší předem rezervovat – mailem. Na každý e-mail bude potvrzeno přijetí zprávy a sdělení o kapacitě: přijato/nepřijato
 • Oznamte prosím co nejdříve, pokud objednané hlídání nevyužijetev případě naplněné kapacity bude veden seznam náhradníků/ic a v případě uvolnění místa budete telefonicky kontaktováni
 • Poskytnutí služby může být odmítnuto při opakovaném nevyužití služby bez předchozí omluvy
 • Služba bude poskytována na základě předem uzavřené písemné dohody o poskytování služby, vč. vyplněného evidenčního listu dítěte, souhlasu s těmito pravidly hlídání. Tyto dokumenty prosím důkladně pročtěte, podepište před prvním využití služby. Dokumenty jsou platné do ukončení klientem. Po tuto dobu oznamujete pouze změny a podepisujete převzetí/vyzvednutí dítěte do sešitu docházky.
Průběh krátkodobého hlídání dětí

1. Převzetí dítěte

 • Před předáním rodič dítě přezuje (obuv s pevnou patou!) a převlékne do vhodného oblečení pro pohybové, hrací a výtvarné aktivity (např. tepláčky a triko). Odpovědnému pracovníkovi předá náhradní oblečení v sáčku (plínku), svačinu, pití – vše označené jménem dítěte.
 • Přijato bude jen dítě zdravé a způsobilé k návštěvě koutku, posouzení je v kompetenci odpovědné pracovnice, organizace je oprávněna v zájmu ostatních dětí neposkytnout dohodnutou péči, pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění (rýma, kašel).

2. Stravování a pitný režim dětí

Rodiče jsou povinni dětem zajistit:

 • Vlastní stravu formou svačiny trvanlivého charakteru, upravené k přímému použití, svačinky nesmí obsahovat bonbony a jiné drobné sladkosti, které by se mohly snadno dostat do rukou ostatních dětí a způsobit případné alergické reakce.
 • Pitný režim, v dostatečném množství, nejlépe v lahvi s pítkem (v případě nedostatku pití může dítě obdržet pitnou vodu).
 • Prosíme o viditelné označení svačiny i pití jménem dítěte.

3. Náplň činnosti dětí

 • Program bude přizpůsoben věku dětí, zaměřený na rozvoj rozumových, řečových a pohybových schopností formou společných pohybových, hudebních a výtvarných aktivit. Střídají se společné organizované aktivity a volná hra, respektujeme zájem dětí. Oblíbené aktivity vašich dětí uveďte prosím v evidenčním listě dítěte. Budeme podporovat kulturní a hygienické návyky.
 • Děti budou hlídány v prostorách dětského centra, a na oplocené zahrádce.
 • Při nenadálé závažné situaci (např. nemoc) bude rodič kontaktován telefonicky a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout. V případě úrazu dítěte mu bude poskytnuta první pomoc (pracovnice jsou proškoleny, k dispozici je lékárnička), bude zapsán zápis do knihy úrazů, dle potřeby bude zavolána lékařská pomoc a rodiče budou neprodleně informováni telefonicky.

4. Vyzvednutí dítěte

 • Dítě bude předáno pouze osobě uvedené v evidenčním listu. Po prokázání totožnosti (občanský průkaz) vyzvedávající osoby a jejího oprávnění k vyzvednutí dítěte se zapíše čas předání dítěte do sešitu docházky a vyzvedávající osoba podpisem potvrdí, že dítě převzala zpět do své péče zdravé a v pořádku. Tímto okamžikem končí odpovědnost dětského centra za svěřené dítě.
 • V případě, že nestihnete vyzvednout dítěte v termínu dle dohody, nás prosím informujte na čísle: +420 534 008 385, +420 702 153 275.
 • Pokud si dítě nevyzvednete v pracovní době, bude v domácí péči odpovědného pracovníka hlídací služby a v nutném případě bude kontaktována Policie ČR.